Uutisarkisto

Jos mainos ei näy, sulje mainostenesto-ohjelmasi

Motoristikyselyn tuloksia julkaistu

KypäräSuomen Motoristit ry (SMOTO) ja Liikenneturva järjestivät yhteistyössä tammi – helmikuussa 2015 kaikille motoristeille suunnatun avoimen kyselyn liikenneturvallisuudesta.

Aineistoa analysoidaan ja tullaan julkaisemaan pitkin vuotta. Ensimmäiset tulokset julkaistiin lehdistötiedotteessa 15.4.2015.

Vastausten perusteella kolmion takaa eteen tulevat autot ja vastaantulijan kääntyminen eteen koetaan motoristien keskuudessa vaarallisimmiksi tilanteiksi liikenteessä. Valtaosa vastanneista (69%) piti moottoripyöräilyä vaarallisempana tai erittäin paljon vaarallisempana kuin henkilöautolla ajamista.

Kyselyn aineisto tulee olemaan mm. yhtenä näkemyksenä liikenteen päättäjille ja vaikuttajille suunnatussa SMOTOn järjestämässä Motoparlamentissa, jossa keskustellaan ja pohditaan ”Miten motoristien liikenneturvallisuutta voidaan parantaa ja kehittää”. Motoparlamentti tullaan järjestämään marraskuussa 2015.

Tästä pääset lehdistötiedotteeseen 15.4.2015 Lehdistötiedote (Motoristikysely / Liikenneturvallisuus)

Liikennevakuutuslain muutosesitys nostaa tunnepitoista keskustelua

Liikennevakuutuslaki moto 1 logollaMoto-Ykkönen on julkaisut Tapio Vesterisen artikkelin Liikennevakuutuslain muutosesityksestä.

Kiitokset Moto-Ykköselle ja Westy ”Tapio Vesteriselle” jutun julkaisuluvasta.

Tästä linkistä pääset artikkeliin


 

Seuraavasta linkistä pääset SMOTOn 27.2.2015 julkaisemaan artikkeliin ”Lausunto Liikennevakuutuslainsäädännön kokonaisuudistuksesta”: http://www.smoto.fi/?p=2703

Ruotsissa uusitaan moottoripyöräilyn tulevaisuuden näkökulmaa – Moottoripyöräilyn visio 2.0

Viime vuonna – kuusi vuotta ensimmäisen Moottoripyöräilyn Vision julkistamisen jälkeen – SMC Sveriges MotorCyklister julkisti Moottoripyöräilyn Visio 2.0. Tämän tarkoitus oli päivittää ensimmäinen versio. Päivitys perustui uusimpiin tilastoihin, tutkimuksiin ja kokemuksiin.

Ensimmäinen Moottoripyöräilyn Visio esteltiin vuonna 2008 Liikenneturvallisuus-konferenssissa Tylösandissa. Tarkoitus oli jo silloin tuoda esiin motoristien näkemyksiä koskien ruotsalaista Vision Zero -liikennepolitiikan tavoitetta.

SMC Visionen 2.0 1408 HR

 

Vision Zero on tiivistetty yhteen lauseeseen:

KENENKÄÄN EI PIDÄ KUOLLA TAI LOUKKAANTUA VAKAVASTI LIIKENTEESSÄ

 

SMC:n jäsenistö on jo vuosikausia tehnyt työtä liikenneturvallisuuden parantamisen eteen. He ovat huomanneet, että omien jäsenten, viranomaisten ja päätöksentekijöiden kouluttaminen ja informointi on tarpeen. Tavoite on kiinnittää huomio motoristien tarpeisiin. SMC on ajanut esimerkiksi kypärän käyttöpakkoa, pakollisia päiväajovaloja ja erillistä moottoripyörän ajokorttia. Jo vuodesta 1973 SMC on tarjonnut vapaaehtoista motoristikoulutusta. Voidaan sanoa, että SMC on edistänyt Vision Zero -tavoitteiden saavuttamista omista lähtökohdistaan, omalla tavallaan ja omilla menetelmillään.

Liikenteessä olevien moottoripyörien määrä on kolminkertaistunut Ruotsissa vuodesta 1990, ja oli viime vuonna noin 315000 pyörää. Moottoripyöräilijöille tapahtuu vuosittain noin 30-40 kuolemaan ja 250-300 vakavaan loukkaantumiseen johtanutta onnettomuutta. Ruotsalaisten moottoripyörän omistajien keski-ikä on noussut viiden viime vuoden aikana ja oli kesäkuun lopussa vuonna 2014 jo 53 vuotta.

Kuolemaan ja vakavaan loukkaantumiseen johtaneiden moottoripyöräonnettomuuksien suhde liikenteessä olevien moottoripyörien määrään vuosina 2000-2013

Kuolemaan ja vakavaan loukkaantumiseen johtaneiden moottoripyöräonnettomuuksien suhde liikenteessä olevien moottoripyörien määrään vuosina 2000 – 2013. Lähde: Ruotsin liikennehallinto ja liikennevirasto. Aineistosta on poistettu kuolemaan johtaneet mönkijäonnettomuudet vuosina 2010 – 2013. Vakavaan loukkaantumiseen johtaneet mönkijäonnettomuudet sisältyvät kaikkien vuosien lukuihin.

 

TAUSTAA VISION ZERO -ALOITTEELLE

Kaikki liikenneturvallisuustyö Ruotsissa perustuu Vision Zero-malliin. Tavoitteen saavuttamiseksi tehtävää työtä tehdään Ruotsin liikennehallinnon johdolla. Vision Zero kuvaa tulevaisuuden tilannetta, jossa ihmiset eivät kuole tai vammaudu liikenteessä. Vision Zero on eettinen lähestymistapa, mutta se on myös strategia muokata liikennejärjestelmää turvallisemmaksi.

Vision Zeron mukaan ei ole hyväksyttävää, että tieliikenne vaatii ihmishenkiä. Vision Zeron hengessä liikenneturvallisuuden edistäminen tarkoittaa, että teitä, katuja ja ajoneuvoja tulisi saada enemmän vastaamaan käyttäjien tarpeita. Liikenneturvallisuuden kehittämisen vastuu on jaettu niille, jotka suunnittelevat, ja niille, jotka käyttävät liikennejärjestelmää.

Vision Zeron mukainen liikenneturvallisuustyö edellyttää, että kaikki mitä voidaan tehdä, tulee tehdä, jotta vältetään ihmisten kuoleminen ja loukkaantuminen vakavasti liikenteessä. Samaan aikaan, kun liikenneturvallisuuden parantamiseksi tehdään toimenpiteitä, pitäisi teitä suunnitella ja rakentaa sillä perusajatuksella, että ihmiset kuljettajina tekevät virheitä ja onnettomuuksia ei voida täysin välttää. Täydellistä ihmistä ei ole. Vision Zerossa hyväksytään, että onnettomuuksia tapahtuu, mutta onnettomuuksien ei pitäisi johtaa vakaviin loukkaantumisiin.

SMC Visionen 2.0 1408 HR KUVA 3

MIHIN MOTORISTIT SIJOITTUVAT VISION ZEROSSA?

Vuonna 1997 kun Vision Zero alun perin hyväksyttiin, käytiin siitä vilkasta keskustelua. Oliko tämä visio edes yhdenmukainen sen kanssa, että motoristeja on mukana liikenteessä? Tänä päivänä ollaan yksimielisesti sitä mieltä, että motoristit ovat luonnollinen ja oleellinen osa liikennejärjestelmää. Ruotsin liikennehallinto on – yhteistyössä laajan verkoston kanssa, jossa oli mukana myös SMC – laatinut yhteisen strategian moottoripyörien ja mopojen liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Vision Zeron versio 2.0 esiteltiin syyskuussa 2012. Versio 2.0:ssa määriteltiin uusia tavoitteita erityisesti heikompien tienkäyttäjäryhmien turvallisuuden parantamiseksi. Motoristit ja kyydissäolijat luettiin nyt ensimmäistä kertaa niin kutsutuiksi heikommiksi tienkäyttäjäryhmiksi jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden ohella, kun uusia tien- ja kadunsuunnittelun standardeja hyväksyttiin vuonna 2012. Huolimatta hyvistä aikeista motoristit huomioidaan yhtenä tienkäyttäjäryhmänä varsin vähän, kun uusia teitä suunnitellaan.

Nykyisin on jo toteutettu joitakin aloitteita tieympäristön kehittämiseksi myös muiden tienkäyttäjäryhmien kuin autoilijoiden näkökulmista. Tätä taustaa vasten on tehty SMC:n Moottoripyöräilyn Visio 2.0. Siinä on korostettu keinoja, joilla motoristien kuolemien ja vakavien loukkaantumisten määrää voidaan pienentää kohti vuoden 2020 tavoitteita.

 

PITÄÄKÖ VÄLTTÄÄ ONNETTOMUUKSIA VAI LOUKKAANTUMISIA?

SMC Visionen 2.0 1408 HR KUVA 2Hallituksen Vision Zero-lakiesityksessä vuonna 1997 todettiin, että “ihmisen kyky kestää ulkopuolisia iskuja liikenneonnettomuuksissa tulee olla suunnittelunormi kaikissa liikennejärjestelmän osissa”. Kolaritilastot osoittavat, että jalankulkijoiden riski kuolla kolarissa 30 km/h ajavan auton kanssa on 10 % (eli joka kymmenes auton kanssa kolhinut jalankulkija kuolee). Tämä johtopäätös on ollut vaikuttamassa siihen, että kaupunkialueiden aluenopeusrajoitus laskettiin 50 km/h:sta 30 km/h:iin. Kolaritilastot on otettu huomioon myös, kun teitä rakennetaan ottaen huomioon jalankulkijat, pyöräilijät ja autojen matkustajat. Tätä kolaritilastoa kutsutaan ’liikenneturvallisuusmalliksi’. Vastaavaa tilastoa ei ole moottoripyörille.

Liikenneturvallisuusmallin lähtökohta – inhimillinen virhe liikenteessä ei saa aiheuttaa vakavaa loukkaantumista – ei siis toimi motoristien kohdalla, jotka ajavat jopa 120 km/h liikenteessä. Motoristit ovat heikompi tienkäyttäjäryhmä, jolla on aivan erilaiset tarpeet kuin, esimerkiksi, autoilla liikkuvat. Tämän vuoksi SMC:n Moottoripyöräilyn Visio 2.0 keskittyy pääosin onnettomuuksien tapahtumisen estämiseen, koska jokainen moottoripyöräonnettomuus voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. Kaikki Vision osat tähtäävät vakavan loukkaantumisen riskin pienentämiseen.

Nykyisin kaikki liikenneturvallisuustoimet perustuvat kuolemaan johtaneiden moottoripyöräonnettomuuksissa tutkimiseen. Tämä tuottaa vain osan moottoripyöräonnettomuuksiin liittyvistä tosiasioista ja onnettomuuksien syistä. SMC on ehdottanut, että kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien perusteellisten tutkimuksien lisäksi tulisi kerätä ja käyttää vakuutusyhtiöiden onnettomuustilastoja. Ne käsittelevät motoristien kaikenlaisten onnettomuuksien korvausvaatimuksia.

 

LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN YHTEISEKSI VASTUUKSI

SMC näkee tieliikennejärjestelmässä neljä osaa, joiden tulee toimia yhdessä motoristien liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Moottoripyöräilyn Visio 2.0 perustuu näihin neljään osaan sekä tietoon, miten onnettomuuksia voidaan välttää ja miten loukkaantumisriskiä voidaan minimoida. Visio kohdistuu moottoripyörien ajajiin ja kyydissä olijoihin.

Nämä neljä mainittua osaa ovat:

  • Motoristit itse
  • Muut tienkäyttäjät
  • Tieympäristö
  • Moottoripyörä

 

LOPPUKOMMENTTEJA

Moottoripyöriä on hyväksytty tieliikenteeseen yli 100 vuotta. Ruotsin teillä liikkuu nykyisin 315000 moottoripyörää, ja tämä määrä on kasvussa joka vuosi. Moottoripyöräkanta on kolminkertaistunut vv. 1990-2014. Tämän johdosta motoristit ja heidän erityiset tarpeensa tulee ottaa vakavasti kaikilla liikennejärjestelmän tasoilla, kaikkien viranomaisten toiminnassa ja yleisesti yhteiskunnassa. Tämä ei toteudu tänä päivänä. Liian usein SMC joutuu taistelemaan sellaisia tekijöitä vastaan kuten ennakkoluulot, tiedon puute ja yksinkertainen haluttomuus parantaa liikenneympäristöä moottoripyörien ja mopedien tarpeista.

SMC on ainutlaatuinen järjestö Ruotsissa, koska se edustaa kaikenlaisten moottoripyörien käyttäjiä. SMC on voittoa tavoittelematon järjestö. Sen toiminta rahoitetaan lähes yksinomaan jäsenmaksuilla. SMC:llä on ainutlaatuista osaamista motoristeista ja moottoripyöräilystä, jota se kerryttää jäsentensä ja verkostojensa kautta Ruotsissa, Euroopassa ja muualla maailmassa.

SMC uskoo oman 51 vuoden kokemuksella, tutkimuksen ja tilastoiden perusteella, että liikenneturvallisuuden on perustuttava motoristeihin ja sitä on toteutettava yhdessä virastojen ja muiden arvoketjun osallisten kanssa. Näitä ovat esimerkiksi mp-valmistajat, vakuutusyhtiöt ja vähittäiskauppa. Tämän näkemyksen jakaa OECD, ja se on esitetty OECD:n raportissa, joka julkaistiin syksyllä 2014.

SMOTOn tekemä vapaa suomennos. Alkuperäinen asiakirja luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa http://www.svmc.se/smc/SMCs-arbete–fragor/MC-VISIONEN-20/

Suomen Motoristit ry:n kevätkokous ja kerhokonferenssi Helsingissä 28.3.2015

IMG_3129Kokous alkoi hyvän tarjoilun ja kolean kevätsään merkeissä klo. 12:00.
Järjestävän kerhon tervehdyksen kokouksen alussa esitti Modified Motorcycle Association of Finland:n puheenjohtaja Sakari Mäkinen. MMAF:n sivu on osoitteessa http://www.mmaf.fi/

Kokous valitsi kokouksen puheenjohtajaksi Merja Lehdon ja sihteeriksi Harri Forsbergin.
Kokouksessa oli edustettuna 19 jäsenkerhoa, 1 kannatusjäsenkerho ja 5 henkilöjäsentä. Kokouksessa oli edustettuna 5685 ääntä. Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus muille varsinaisten kokousedustajien lisäksi läsnä olleille. Kokoukseen osallistui yhteensä 53 henkilöä.

Kokous eteni esityslistan mukaisesti.

Vuoden 2014 toimintakertomus ja tilinpäätös hyväksyttiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
Suomen Motoristit ry talous oli vakaa vuonna 2014 ja kehittyi positiiviseen suuntaan. Tilikauden ylijäämästä kertyneitä varoja siirrettiin SMOTOn kehitysrahastoon. Keskustelua herätti se, että jäsenmaksut eivät riitä kattamaan toiminnan kuluja (toiminnan rahoittamista varten tarvitaan arpajaiset ja avustukset). Lisäksi keskusteltiin tilikauden ylijäämästä ja sen käyttämisestä edunvalvontatyössä.

Käytiin pitkä keskustelu motoparlamentista ja sen sisällöstä. Kokous näki motoparlamentin tärkeäksi ja hyväksyi hallituksen esityksen motoparlamentin järjestämisestä.

Hallituksen jäsen Ville Virta päätettiin erottaa SMOTOn hallituksesta. Hallituksen valittiin uutena jäsenenä Timo Mäki, toimikaudelle 2015 – 2016.

 

KERHOKONFERENSSI
Kokouksen jälkeen oli vapaamuotoinen kerhokonferenssi, jonka alussa Marja Suominen esitteli MoTukka kriisiaputoimintaa. MoTukka toimintaa on ollut 11 vuotta.
MoTukka auttaa motoristeja henkisissä kriiseissä. Apua motoristilta motoristille.
Toiminnan alkuvuosina pääpainopiste oli moottoripyöräonnettomuuksissa. Toiminta on vuosien mittaan laajentunut ja monipuolistunut. Keskusteluita on ollut esim. aviokriiseistä jne.
Marja kertoi, että kerhojen kannattaa kutsua MoTukan toimihenkilöitä kerhojen tapahtumiin kertomaan MoTukka toiminnasta. MoTukka ei ole edunvalvontaa vaan SMOTOn jäsenyyteen kuuluva palvelu.
MoTukan kotisivut löytyvät osoitteesta http://motukka.fi/

Verta pakkiin hallitusti kampanjan esitteli Simo Ruuska. SPR veripalvelun hallitus myönsi keväällä 2014 pronssisen H. R. Nevanlinna -mitalin. Simo kiitti kaikkia kampanjaan osallistuneita ja kannusti rekrytoimaan uusia luovuttajia. Mitallista lisää osoitteessa http://www.smoto.fi/?p=1742 ja http://www.veripalvelu.fi/news/2773

SMOTOn ja Liikenneturvan motoristeille suunnatun kyselyn tuloksia esitteli Harri Forsberg. Kysely oli avoinna tammi – helmikuussa 2015 ja keräsi 2714 vastausta. Kyselyn tuloksia ”jalostetaan” ja tullaan julkaisemaan eri yhteyksissä pitkin vuotta.

Jani Immonen kertomassa SMOTOn kansainvälisestä työstä

Jani Immonen kertomassa SMOTOn kansainvälisestä työstä

Jani Immonen kertoi edunvalvonnan tilanteesta Pohjoismaissa ja Euroopassa. Käsittelyssä on isoja sekä vaativia asiakokonaisuuksia, joiden eteen tehdään aktiivisesti työtä.
Esille nousi White Paper, henkilökohtaiset turvavarusteet, ajokorttiuudistus, EMF + RiderScan, NMR yhteistyö Skandinaviassa, 3D liikennemerkit Suomessa.
Runsasta keskustelua herätti ITS ja sen tulevaisuus moottoripyöräilyssä. ITS:stä lisää osoitteessa http://www.its-finland.fi/index.php/fi/
White Paper on luettavissa osoitteessa http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:FI:PDF

Harri Forsberg käytti loppuajan kerhokonferenssista. Vapaassa keskustelussa oli esim. se miten edunvalvontatyön sisältö saadaan kiinnostavaksi? Mitä tietoa jäsenistö haluaa edunvalvontatyöstä? Miten SMOTO tavoittaa motoristit?
Lisäksi runsasta ja vilkasta keskustelua herätti jäsenyysmalli ja sen kehittäminen kohti henkilöjäsenyyttä.

Motoristikyselyn arvonta ratkennut

smoto_LT_motoristikyselyLiikenneturva ja Suomen Motoristit ry (SMOTO) yhteinen Motoristikysely keräsi koko helmikuun tietoa motoristien liikenneturvallisuudesta. Kyselyyn liittynyt arvonta on ratkennut.

Yhteinen motoristikysely keräsi tietoa vaaratilanteista, varusteista, koetuista riskeistä ja turvallisuudesta.

Motoristikyselyyn tuli yli 2700 vastausta.
Tuloksia julkaistaan huhtikuussa, kun Liikenneturva ja SMOTO viestivät autoilijoille ajokauden alkamisesta.
Vastaajien kesken arvottiin GoPro HERO4 kamera kera kiinnityshihna kypärään. Arpaonni suosi tällä kertaa Markku Eskelistä Porvoosta.

SMOTO kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita ja onnittelee voittajaa…

Asiasta uutisoi Liikenneturva sivullaan https://www.liikenneturva.fi/fi/ajankohtaista/uutinen/motoristikyselyn-arvonta-ratkennut

Moottoripyörien liikennekäytöstä poisto helpottuu

Eduskunnan hyväksymän lakiuudistuksen mukaan liikennekäytöstäpoisto ja liikennekäyttöönotto laajenevat koskemaan kaikkia ajoneuvoja marraskuusta 2015 alkaen. Siitä alkaen kaksipyöräiset ja muut ajoneuvot voi tarpeen vaatiessa ottaa pois liikenteestä, kuten autot tällä hetkellä. Moottoripyöristä, mopoista tai muista ajoneuvoista ei enää tarvitse palauttaa kilpiä. Menettely yksinkertaistaa moottoripyörien liikennekäytöstä poistoa.

Lakiuudistuksen tarkoituksena on myös lisätä mahdollisuuksia sähköiseen asiointiin. Mm. rekisteri-ilmoitusten tekemiseen ei enää tarvita rekisteröintitodistuksen ilmoitusosaa eli II osaa, vaan rekisteri-ilmoituksen voi tehdä myös käyttämällä Trafista saatavaa ajoneuvokohtaista koodia eli varmennetta. Esim. autojen liikennekäytöstä poisto onnistuu nykyisin Trafin nettisivujen kautta ja maksaa 4 €. Eli sähköinen asiointi Trafin kautta on merkittävästi edullisempaa kuin katsastustoimipaikkojen kautta.

HondaMotoristeja helpottaa tulevaisuudessa myös se, että marraskuusta 2015 alkaen rekisteröintitodistuksen teknistä osaa, eli I osaa, ei enää tarvitse pitää mukana kotimaan liikenteessä. Rekisteröintitodistusta ei myöskään enää tulosteta automaattisesti rekisteröintitapahtuman yhteydessä, mutta asiakas saa todistuksen I osan kuitenkin maksutta pyynnöstä.

Nykyisin L-luokan ajoneuvojen, kuten moottoripyörien, mopojen, kolmipyörien, kevyiden nelipyörien, nelipyörien sekä traktoreiden ja perävaunujen liikennekäytöstä poistoa ei ole voinut tehdä kuin erityisestä syystä ja rekisterikilvet on täytynyt palauttaa sen yhteydessä. Vakuutuksen katkaisu ei ole ollut hyväksyttävä syy.

Vakuutuksen tyypistä riippuen moottoripyörillä on ollut käytössä joko vanha seisonta-ajallinen vakuutus ja vakuutusyhtiöillä siihen liittyvät erilliset ilmoitusmenettelyt, tai kausihinnoiteltu vakuutus. Joillakin vakuutusyhtiöillä seisonta-ajallinen vakuutus on käytössä vain erikseen määritellyille ajoneuvotyypeille, esim. harrastemoottoripyörille ja joillekin vakuutuksille ei saa ollenkaan seisonta-aikaa. Moottoripyörien liikennekäytöstä poistoon on ollut käytännössä tarvetta ja kilpien palautus on tehnyt menettelystä hankalan.

Muutokset tulevat voimaan ajokaudelle 2016. Vakuutusyhtiöt eivät vielä tällä hetkellä osaa kertoa säilyttävätkö ne nykyiset seisonta-aikailmoitukset vai poistuvatko ne. Vakuutusyhtiöt mahdollisesti siirtyvät käyttämään moottoripyörillekin pelkästään Trafin järjestelmien kautta tapahtuvaa liikennekäytöstä poistoa autojen tapaan. Liikennekäytöstäpoisto ja -käyttöönotto ovat maksullisia ilmoituksia, mutta sähköisen ilmoitusmenettelyn kautta kuitenkin kohtuuhintaisia (nykyisin 4 €). Hankalaksi koettu liikennekäytöstä poisto helpottuu nyt merkittävästi ja se saattaa aiheuttaa muutoksia myös vakuutuksiin.

Lausunto Liikennevakuutuslainsäädännön kokonaisuudistuksesta

Suomen Motoristit ry (SMOTO) kannattaa liikennevakuutuslain selkeyttämistä ja esityksen mukaisia korvausmenettelyn täsmennyksiä, jotka parantavat vahingon kärsineen asemaa.

 

Kilpailu- ja harrastustoiminta

SMOTO jakaa moottoriurheiluliittojen kannan, jonka mukaan kilpailuihin osallistuvat kuljettajat ja ajoneuvot jäisivät liikennevakuutusmaksuvelvollisuuden ja – korvausten ulkopuolelle.

Moottoripyöräilyn harrastejärjestöjen moottoriradoilla tapahtuvaa ajo-opetusta ja rata-ajopäiviä ei pitäisi missään tilanteessa tulkita kilpailutoiminnaksi, jossa liikennevakuutus ei ole voimassa.

Vahinkohistoria ja vakuutuksenottajan asema

Esityksen mukaisesti bonusasetus purettaisiin, perustelut kuitenkin edelleen viittaavat bonusjärjestelmän säilyttämiseen ja käytännössä toimivat vakuutusyhtiöitä ohjaavana. Suomen Motoristit ry pitää esityksen viittauksia bonusjärjestelmään kaavamaisina ja kilpailua rajoittavina. SMOTO kannattaa esityksen mukaista bonusasetuksen purkamista ja vakuutusten kaavamaisten hinnoittelumekanismien (bonusjärjestelmä) poistoa. Monilla motoristeilla on useita moottoripyöriä ja esityksen mahdollistama ”ykköspyörän” vahinkohistorian huomioiminen muiden moottoripyörien vakuutusten hinnoittelussa on tervetullut uudistus. SMOTOn mielestä vakuutusten hinnoittelussa tulisi huomioida ajoneuvokohtaisen vahinkohistorian sijasta vakuutuksenottajakohtainen vahinkohistoria.

SMOTO on huolissaan siitä, että vakuutuksenottajista kilpailevat käytännössä vain kotimaiset vakuutusyhtiöt. Ulkomaisten vakuutusyhtiöiden olematon 0,3 % markkinaosuus kertoo siitä, että kilpailu ei tältä osin toimi.

Laki liikenneturvallisuusmaksusta

Ehdotuksen mukaan Trafi olisi maksut keräävä taho, joka myös jakaisi ne harkinnan mukaan ja valvoisi rahoja käyttäviä tahoja. Kaiken keskittäminen yhdelle viranomaiselle ei ole toivottavaa, sillä se heikentää rahoituksen läpinäkyvyyttä. SMOTOn näkemyksen mukaan lakiin tulisi kirjata, että vuosittain liikennevakuutusmaksuista kerätty liikenneturvallisuusmaksu käytetään yksinomaan liikenneturvallisuustyöhön. Ehdotettu määrärahapohjainen rahoitusmalli on epävarmempi kuin nykyinen järjestelmä ja heikentää liikenneturvallisuustyötä tekevien yhdistysten ja tahojen rahoituspohjaa.

Suomen Motoristit ry:n mielestä kannatettavaa on esityksessä mainittu mahdollisuus myöntää rahoitusta vapaaehtoiseen liikenneturvallisuustyöhön myös muille kuin nyt vakiintuneille toimijoille.

 

SMOTOn lausunto Sosiaali- ja terveysministeriölle on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa http://www.smoto.fi/?page_id=2780

Moottoripyörien vakuuttaminen 2015

Vakuutus 2015Moottoripyörien vakuutusmaksut puhuttavat jatkuvasti motoristeja.
Vakuutusten vertailu eri yhtiöiden kesken on haastavaa.

Moto-Ykkönen on julkaisut kattavan vertailun moottoripyörien vakuutuksista 2015.
Jutun lopussa on vinkkejä siitä, mitä kannattaa huomioida vakuutusyhtiön valinnassa.

Kiitokset Moto-Ykköselle ja Westy ”Tapio Vesteriselle” jutun julkaisuluvasta.

Tästä pääset moottoripyörien vakuutusvertailuun 2015

SMOTOn jäsenedut 2015

NeuschwansteinSMOTOn jäsenille suunnatuissa jäseneduissa on tapahtunut muutoksia. Esim. Finnlines on muuttanut jäsenetuhinnoittelua. Kotimaan majoituksiin sekä palveluihin on tullut lisää tarjontaa. Tuotepuolella etuja on ajovarusteista ja MP-lehdistä. Jäsenetuja päivitetään esille mahdollisimman pikaisesti.

 

 

Jäsenetuja tarjoavat esim. seuraavat yritykset: Best Western -hotellit, Bomans Gästhem Åland, Chalet Hotel Rovaniemi, Eckerö line, Finnlines, Haapasaaren Lomakylä Ruovesi, Hanx, Hotelli Rauhalahti Kuopio, K1-Katsastajat, Kirjakkalan ruukkikylä, Kylpylähotelli Kuntoranta, Kylpylähotelli Päiväkumpu Karjalohja, Kylpylähotelli Summassaari Saarijärvi, Lakitoimisto Risto Villa Oy, Lapland Hotels, Linna-Hotelli / Hartola, Moto-Ykkönen, Sappeen matkailukeskus, Suomen Hostellijärjestö, Tallink – Silja Line, Valkeisen Loma Ähtäri, Wasaline.

Tarkista uudet päivitetyt edut osoitteessa http://www.smoto.fi/?page_id=127

FIM Europe kehottaa: Antakaa motoristien kirjoittaa lakia

Brysselissä 5.2.2015

Silvio Manicardi, FIM Europe, varapuheenjohtaja; John Chatterton-Ross FIM Europe, johtaja, yhteiskuntasuhteet; Dolf Willigers, FEMA, vastavalittu  pääsihteeri; Thomas Linget, FIM Europe, konsultti; Jesper Christensen FIM Europe, johtaja, yhteiskuntasuhteet-komissio

Silvio Manicardi, FIM Europe, varapuheenjohtaja; John Chatterton-Ross FIM Europe, johtaja, yhteiskuntasuhteet; Dolf Willigers, FEMA, vastavalittu pääsihteeri; Thomas Linget, FIM Europe, konsultti; Jesper Christensen FIM Europe, johtaja, yhteiskuntasuhteet-komissio

RIDERSCAN -projekti on saatu valmiiksi. Projektin tuloksista järjestettiin helmikuun 2. päivä Brysselissä paneelikeskustelu ja seminaari. Projektin osarahoitus saatiin Euroopan yhteisön komissiolta (Euroopan komissio). RIDERSCAN -projekti kokosi yhteen eurooppalaisen tiedon moottoripyöräilyn turvallisuudesta, tunnisti toimenpidetarpeet ja muodosti eurooppalaisen tiedonjakoverkoston yli rajojen.

Paneeli järjestettiin Euroopan Motoristifoorumin yhteydessä. Keskustelupaneeli koostui kokopäivän seminaarista, jossa käsiteltiin viittä motoristeille tärkeää osa-aluetta:

  • Tieto – mitä tiedämme moottoripyöräilyn turvallisuudesta? Yhteenveto alan tutkimuksen tilanteesta
  • Moottoripyöräily – Turvallisempien ja parempien moottoroitujen kaksipyöräisten (mopot, skootterit ja moottoripyörät) saatavuus
  • Tieympäristö – Turvallisempia teitä mopoiluun ja moottoripyöräilyyn, suunnittelusta kunnossapitoon
  • Turvallisuusviestintä – Viestintä liikenneturvallisuudesta motoristiyhteisöjen kanssa
  • Strategiat – Tärkeimmät tehtävät ja ehdotukset seuraavalle vuosikymmenelle

 

Seuraavana päivänä pidettiin FEMAn järjestämä Euroopan Motoristifoorumi 2015 Euroopan parlamentin tiloissa. Foorumissa esiteltiin RIDERSCAN-projektin tuloksia. Foorumissa pitivät puheenvuoroja mm. Szabolcs Schmidt (yksikönpäällikkö, liikenneturvallisuusyksikkö, liikenne ja liikkuvuus -pääosasto, Euroopan komissio), europarlamentaarikot Inés Ayalá-Sender ja Wim van de Camp (Euroopan parlamentti), Jesper Christensen (johtaja, yhteiskuntasuhteet-komissio, FIM Europe) ja Dolf Willigers (pääsihteeri, FEMA). Lopuksi Pierre van Elslande (puheenjohtaja, Kansainvälisen liikennefoorumin [ITF] työryhmä, OECD), esitteli pomintoja tuloksista OECD/ITF:n Moottoripyöräilyn turvallisuus-raportista*, joka julkaistiin vuoden 2014 lopulla.

Moottoripyöräilyn turvallisuus-raportit ovat luettavissa oheisesta linkistä. Sivustolta löytyy myös Suomea käsittelevä raportti:

http://www.oecd-ilibrary.org/transport/road-safety-annual-report_23124571

 

FEMAn järjestämä Euroopan Motoristifoorumi 2015 Euroopan parlamentin tiloissa 3.2.2015

FEMAn järjestämä Euroopan Motoristifoorumi 2015 Euroopan parlamentin tiloissa 3.2.2015

RIDERSCAN-projektin keräämä valtava tietoaineisto tulee olemaan erittäin hyödyllinen Euroopan komissiolle. Liikenneturvallisuusyksikön päällikkö Schmidt kiitti konsortiota tehdystä työstä. Hän totesi myös, että tuloksia käytetään, kun tehdään puoliväliarviointia Euroopan komission liikenneturvallisuuspolitiikan suuntaviivoista vuosille 2011-2020.

Jesper Christensen (FIM Europe) esitti osallistujille muutaman vahvan viestin. Hän ehdotti, että motoristien pitäisi osallistua motoristeja koskevan lainsäädännön valmisteluun. Hän vaati, että Euroopan komission pitäisi arvioida uudelleen ajokortti-direktiivin sisältöä. Christensenin mielestä direktiiviä tulisi muuttaa suuntaan, jossa vahvistetaan liikenneturvallisuuden kannalta tärkeää osaamista sen sijaan, että kokelaan tulee osoittaa taitoja, jotka eivät ole turvallisen ajamisen kannalta niin oleellisia. Myös ajokortin hankinnan kustannusten tulisi olla kohtuullisemmat.

Motoristijärjestöjen ensimmäiset kokemukset uuden ajokorttidirektiivin soveltamisesta ovat tuoneet julki useita epäkohtia. Direktiivin katsotaan muun muassa syrjivän naismotoristeja, joiden on ollut vaikea läpäistä testejä sellaisilla moottoripyörämalleilla, joita on pitänyt käyttää ajokorttitutkinnon suorittamisessa.

Toinen Christensenin vaatimus koskee parempaa ja turvallisempaa tieympäristöä. Hän nosti erityisesti esiin motoristiystävällisten reuna- ja keskikaiteiden hitaasti edenneen määrittelyn, kaiteiden suunnittelun ja tällaisten uudentyyppisten kaiteiden käyttöönoton tienpidossa.

Europarlamentaarikot van de Camp ja Ayalá-Sender näkivät parannustarpeita Euroopan komission liikenneturvallisuuspolitiikassa. He korostivat erityisesti, että RIDERSCAN-projektin tuloksia pitäisi käyttää politiikan suuntaamisessa ja täytäntöönpanossa. He myös ennustavat, että mopot, skootterit ja moottoripyörät tulevat entistä tärkeämmiksi tulevaisuuden liikkumismuotoina erityisesti kaupungeissa. Wim van de Camp peräänkuulutti motoristiyhteisöiltä kommentteja ja ehdotuksia, joita hän voisi edistää parlamentissa. Nämä ovat tarpeen, kun laaditaan Euroopan komission liikenneturvallisuuspolitiikan ja sen suuntaviivojen puoliväliarviointia.

Pääsihteeri Dolf Willigers (FEMA) totesi, että moottorikäyttöisten kaksipyöräisten käyttö oli ja on edelleen keino ratkaista ja välttää nykyisiä ja tulevia liikenneruuhkista syntyviä ongelmia. Tämän johdosta kaksipyöräisten käyttäminen liikenteessä tulisi saada turvallisemmaksi. Hän toivoi, että RIDERSCAN-projektin tulokset ja toisaalta Euroopan komission halu käyttää näitä tuloksia olisi myötävaikuttamassa tähän.

Pierre van Elslande (OECD/ITF) viittasi esityksessään kaksipyöräisten kasvavaan merkitykseen kaupunkiliikenteessä maailmanlaajuisesti. Hän korosti myös motoristionnettomuuksien kohtuuttoman suurta osuutta loukkaantumiseen johtaneissa liikenneonnettomuuksissa. Van Elslande vaati toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi. OECD/ITF-raportti sisältää suosituksia motoristien liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Silvio Manicardi, joka osallistui tilaisuuteen FIM Europe:n varapuheenjohtajan roolissa, totesi: ”RIDERSCAN on yksi niistä hankkeista, jotka antavat poliitikoille ja Euroopan komission virkamiehille mahdollisuuden säädöksien laatimiseen faktojen eikä henkilökohtaisten mielipiteiden perusteella.

RIDERSCAN-projektin tilaisuus Euroopan parlamentissa. Vasemmalta lukien Jesper Christensen, FIM, johtaja, yhteiskuntasuhteet-komissio; Dolf Willigers, pääsihteeri, FEMA; Szabolcs Schmidt, yksikönpäällikkö, liikenneturvallisuusyksikkö, liikenne ja liikkuvuus -pääosasto, Euroopan komissio; Inés Ayalá-Sender ja Wim van de Camp, Euroopan parlamentti, ja Pierre van Elslande, puheenjohtaja, Kansainvälisen liikennefoorumin [ITF] työryhmä, OECD

RIDERSCAN-projektin tilaisuus Euroopan parlamentissa. Vasemmalta lukien Jesper Christensen, FIM, johtaja, yhteiskuntasuhteet-komissio; Dolf Willigers, pääsihteeri, FEMA; Szabolcs Schmidt, yksikönpäällikkö, liikenneturvallisuusyksikkö, liikenne ja liikkuvuus -pääosasto, Euroopan komissio; Inés Ayalá-Sender ja Wim van de Camp, Euroopan parlamentti, ja Pierre van Elslande, puheenjohtaja, Kansainvälisen liikennefoorumin [ITF] työryhmä, OECD

SMOTOn tekemä vapaa suomennos artikkelista http://fim-europe.com/index.php/press/fim-europe-news/660-fim-in-europe-says-let-the-riders-write-the-law