Uutisarkisto

Posts by Jari Kielinen

Suomen Motoristit ry:n lausunto kevyiden moottoriajoneuvojen verosta

Valtiovaraiministeriö on 16.12.2016 pyytänyt lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta. Suomen Motoristit ry on antanut lausuntonsa 13.1.2017 . Lausunnon yhteenvedossa todetaan:

Suomen Motoristit ry vaatii, että kevyiden moottoriajoneuvojen veron valmistelusta luovutaan, koska

 • verolta puuttuvat sekä yleiset veropoliittiset perusteet että liikenteen verotukseen liittyvät perusteet
 • vero kohtelisi moottoripyöriä epäoikeudenmukaisesti henkilöautoihin verrattuna
 • verolla on haitallisia vaikutuksia elinkeinoihin ja työllisyyteen
 • veropohjan epävarmuuksien vuoksi oletettu verotulon lisäys ei tule toteutumaan
 • veron käyttäytymisvaikutukset voivat johtaa moottoripyöräilystä kokonaisuudessaan kannettavien verotulojen vähenemiseen.

Mikäli veron valmistelua jatketaan, Suomen Motoristit ry vaatii, että

 • verolakiesitys palautetaan valmisteluun täydennettäväksi perusteellisella elinkeino- ja työllisyysvaikutusten sekä sosioekonomisten vaikutusten arvioinnilla
 • veroon sisällytetään moottoripyörien käyttökauden huomioon ottava päiväkohtainen veron suorittamisen mahdollisuus henkilöautojen kanssa yhdenvertaisella tavalla
 • veron suuruus määritetään porrastetusti moottoripyörien kuutiotilavuuden, kokonaismassan tai ominaispäästötason henkilöautoilta kannettavan ajoneuvoveron perusveron kanssa yhdenvertaisella tavalla
 • pienten moottoripyörien (kevytmoottoripyörien) vapautus verosta toteutetaan kuutiotilavuusperusteisen rajauksen sijaan tehoperusteisella rajauksella: esimerkiksi alle 30kW ja teho/painosuhde alle 0,15 kW/kg
 • yli 30 vuotta vanhat moottoripyörät vapautetaan verosta niiden vähäisen käytön ja laajan liikennekäytöstä poistumisen vuoksi
 • veron haittavaikutusten kompensoimiseksi moottoripyörien autoveroa alennetaan 50 prosentilla.

Ajoneuvoverolain 57 § koskeva valvonnan laajentaminen tulee toteuttaa erillisenä lainsäädäntöhankkeena. Merkittävä liikenteen automaattivalvonnan lisääminen edellyttää laajaa yhteiskuntapoliittista keskustelua ja esimerkiksi valtiontaloudellisten vaikutusten arviointia.

Lue koko lausunto perusteluineen täältä.

Lakiesitys kevyiden moottoriajoneuvojen verosta (MP-vero)

Valtiovarainministeriö (VM) on tehnyt työtä hallituksen toimeksiannosta ja lähettänyt luonnoksen lakiesityksestä kevyiden moottoriajoneuvojen verosta lausuntokierrokselle 16.12.2016. Lakiesityksen ydinkohdat ovat:

 • Vero koskee kaikkia Suomessa rekisteröityjä tai Suomessa käytettäviä L3, L4, L5 ja L7-luokkien (mp, sivuvaunullinen mp, kolmipyörät, nelipyörät) ajoneuvoja, jotka on merkitty ajoneuvoliikennerekisteriin.
 • Enintään 125 cm3 moottorilla ja muulla kuin polttomoottorilla varustetut ajoneuvot on vapautettu verosta. Myös museoajoneuvot on vapautettu verosta.
 • Verokausi on liukuva 12 kk ja alkaa 1.5., jos ajoneuvo on silloin liikennekäytössä. Muutoin verokausi alkaa, kun ajoneuvo ilmoitetaan otettavaksi liikennekäyttöön. Uusi verokausi alkaa automaattisesti edellisen verokauden jälkeen, mikäli ajoneuvo on verokauden päättyessä liikennekäytössä.
 • Vero kannetaan verokauden alun aikaisten ajoneuvon ja sen omistustietojen mukaan. Veron maksaa ensisijaisesti ajoneuvon haltija, toissijaisesti omistaja.
 • Veron määrä on kiinteä 150 € verokaudessa eikä veroa hyvitetä missään tilanteessa.
 • Jos käyttää liikenteeseen ajoneuvoa, josta olisi pitänyt maksaa vero, veron lisäksi peritään viisinkertainen lisävero (750 €).

Luonnos lakiesityksestä on 16.1.2017 saakka lausuntokierroksella, jonka jälkeen VM käsittelee lausunnot ja hallitus päättää tuoko se lakiesityksen eduskuntaan. Mikäli hallitus päättää tuoda lakiesityksen eduskuntaan, se käsitellään normaalin verolain tavoin:

 1. Lähetekeskustelu. Hallitus tuo esityksensä eduskunnan täysistuntoon, josta se lähetetään valiokuntakäsittelyyn
 2. Valiokuntakäsittely. Eduskunnan Valtiovarainvaliokunnan verojaosto käsittelee lakiesityksen ja antaa siihen lausuntonsa. Valiokunta voi ehdottaa muutoksia tai jopa esittää lakiesityksen hylkäämistä.
 3. Hallituksen esityksen ensimmäinen käsittely eduskunnassa. Käsittelyn pohjana on valiokunnan lausunto. Eduskunnalla on mahdollista tehdä lakiin muutoksia.
 4. Hallituksen esityksen toinen käsittely eduskunnassa. Lakiesityksestä äänestetään ja se joko hylätään tai hyväksytään.
 5. Presidentti vahvistaa lain.

Lakiesityksessä on mukana myös ajoneuvoverolain muutos, joka toisi poliisille laajat oikeudet kuvata tai muuten valvoa, myös tallentaa, liikenteessä olevia ajoneuvoja. On kyseenalaista, voidaanko näin perustavaa laatua oleva valvonnan lisäys käsitellä ilman Perustuslakivaliokunnan kantaa.

SMOTOn kanta lakiesitykseen on, että hallituksen tulee luopua kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja vetää lakiesityksensä pois. Perustelumme ovat lyhyesti:

 • Verosta ei ole tehty kunnollista vaikutusarviota ja se on suunniteltu pelkästään fiskaalisin tavoittein.
 • Veron 30 milj.€ tulotavoite on epärealistinen.
 • Kiinteä vuosiveron malli on perusteiltaan epäoikeudenmukainen ja ohjaavuudeltaan kyseenalainen.
 • Moottoripyöräalaan kohdistuva lisäverotus on elinkeinopoliittisesti kestämätöntä.
 • Moottoripyöräilyn lisäverottaminen on sosiaalisesti kestämätöntä.
 • Moottoripyöräilyn ja -alan verokertymän kasvattaminen, elinkeinojen ja työpaikkojen säilyttäminen ja ympäristö- ja turvallisuustavoitteiden edistäminen ovat mahdollisia oikeanlaisella veroratkaisulla.

SMOTO tulee antamaan lausunnon VM:lle 16.1. mennessä. VM:n lausuntopyyntö on julkinen ja muilla järjestöillä on mahdollisuus antaa oma lausuntonsa riippumatta siitä, onko sitä heiltä pyydetty. SMOTO rohkaisee järjestöjä antamaan oman lausuntonsa, mikäli asia on heille tärkeä.

Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö

Mitä moottoripyöräilijöiden kannattaa tehdä?

Mikäli lakiesitys hyväksytään eduskunnassa ja moottoripyörää ei ole tarkoitus käyttää liikenteessä ennen 1.5.2017 tai heti sen jälkeen, motoristin kannattaa poistaa moottoripyörä liikennekäytöstä ennen 1.5. Veron maksulta välttyy vain, mikäli moottoripyörä ei ole liikennekäytössä. Liikennekäytöstä poisto tapahtuu Trafin kautta:

Trafi: ajoneuvon liikennekäytöstä poisto

Moottoripyörää ei tarvitse poistaa rekisteristä (nk. lopullinen liikennekäytöstä poisto) verolta välttyäkseen. Mikäli ajoneuvo poistetaan lopullisesti liikennekäytöstä, sen uudelleen rekisteröinti ei ole enää mahdollista.

Viranomaiset eivät halua katsastusta moottoripyörille

Liikenne- ja Viestintäministeriö on lähettänyt luonnoksen hallituksen esitykseksi ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain ja ajoneuvolain muuttamisesta lausuntokierrokselle.

https://www.lvm.fi/-/suomi-ryhtyy-keventamaan-katsastussaadoksia-913911

Henkilöautojen katsastuksiin esitetään kevennyksiä. Ne olisi määräaikaiskatsastettava ensimmäisen kerran neljän vuoden kuluttua ajoneuvon käyttöönottopäivästä ja sen jälkeen kahden vuoden välein 10 vuoden ikään asti, jonka jälkeen vuosittain.

Moottoripyörien katsastuksesta esityksessä on mainittu:

Moottoripyörien määräaikaiskatsastusvelvollisuuden osalta ei esitetä tässä yhteydessä muutoksia nykytilaan. Moottoripyörien liikenneonnettomuuksissa tekninen vika on aiheuttavana tekijänä harvoin, eikä moottoripyörien katsastamisella näyttäisi olevan kansainvälisen vertailuaineiston perusteella selkeää liikenneturvallisuutta lisäävää vaikutusta. Direktiivin velvoitteiden täyttämiseksi on tarkasteltava katsastusvelvollisuutta kevyempiä vaihtoehtoisia tapoja edistää liikenneturvallisuutta.

Edellisessä kappaleessa kiteytyy SMOTOn ja alan harrastajien tekemä monivuotinen työ moottoripyörien määräaikaiskatsastuksen torjumiseksi. Moottoripyörien määräaikaiskatsastamisen hyödyt ja kustannukset Suomessa –raportti ja SMOTOn lausunnot ovat vaatineet lukemattomia työtunteja ja ne on huomioitu laajasti EU:a myöten.

Mitä seuraavaksi?

Katsastuspeikko on siis jälleen kerran työnnetty luolaansa ja viranomaisia myöten olemme Suomessa sitä mieltä, että moottoripyörien katsastuksesta ei olisi merkittävää hyötyä liikenneturvallisuudelle. EU ei kuitenkaan luovuta. EU parlamentissa vuonna 2014 hyväksytty katsastusdirektiivi vaatii , että vaihtoehtona katsastukselle jäsenvaltion on otettava käyttöön tehokkaita vaihtoehtoisia liikenneturvallisuustoimenpiteitä. Nämä todennetaan liikenneturvallisuustilastoilla viiden vuoden ajalta. SMOTO tekee viranomaisten kanssa yhteistyötä ja on käynnistämässä Moottoripyöräily osana liikennejärjestelmää –projektia, jossa määritellään suuntaviivat katsastusdirektiivin vaatimusten täyttämiseksi.

SMOTOn MP2016-tutkimus

Millainen on suomalaisen motoristin profiili? Kuinka monta moottoripyörää hän omistaa? Kuinka paljon hän ajaa vuodessa? Mitä hän ajattelee suunnitellusta MP-ajoneuvoverosta. Mm. näihin kysymyksiin vastaa SMOTOn tekemä MP2016-tutkimus.

Tutkimusta varten tehty kysely oli huikea menestys ja saimme vastauksia enemmän kuin osasimme toivoa. Kyselyyn vastasi yli 4000 motoristia!

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Kyselyn tuloksena saimme arvokasta tietoa suomalaisesta moottoripyöräilystä. Seuraavassa on muutamia poimintoja tutkimuksesta.

Tyypillinen suomalainen motoristi on:

 • 46-vuotias mies
 • työntekijä
 • koulutus ammattikoulu
 • taloudessa keskimäärin 2,5 henkilöä
 • keski- tai pienituloinen

Miten suomalainen motoristi omistaa, ajaa ja käyttää rahaa?

 • omistaa keskimäärin 1,68 moottoripyörää
 • omistaa keskimäärin 0,44 kpl yli 30 v vanhaa moottoripyörää
 • yhden moottoripyörän arvo on keskimäärin 6 109 €
 • ajaa vuodessa n. 6 400 km
 • 70 % ajaa työmatkoja, vuodessa n. 1 700 km
 • 90 % ajaa matka-ajoa, vuodessa n. 3 600 km
 • ajaa pääasiassa vapaa-ajalla
 • käyttää MP-alan palveluihin vuodessa n. 1 000 €
 • käyttää MP-matkailuun vuodessa n. 1 300 €
 • 34 % aikoo hankkia uuden tai käytetyn MP:n

Mitä suomalainen motoristi ajattelee nykyisen hallituksen ajamasta ja suunnitteilla olevasta MP-ajoneuvoverosta?

 • 96 % motoristeista ei näe perusteita verolle
 • 97 % motoristeista vastustaa veroa
 • 48 % harkitsee myyvänsä ainakin yhden pyörän tai luopuvansa moottoripyöräilystä kokonaan
 • n. 80 % vähentäisi palveluiden hankintaa ja matkailua
 • suurimmat vaikutukset elinkeinoelämään (MP-kauppa, varusteet, palvelut, matkailu)

MP2016-tutkimus perustuu SMOTOn tekemään nettikyselyyn, joka oli avoinna 15.-27.9.2016 kaikille vastaajille. Kyselyä markkinoitiin SMOTOn nettisivulla ja some-kanavissa. Myös MP-alan julkaisut huomioivat kyselyn.

Kyselyyn vastasi yhteensä 4 140 henkilöä, joista 3 790 vastasi kyselyn loppuun saakka. Luotettavuustarkastelun jälkeen tutkimukseen otettiin mukaan tulokset 4 025 vastaajalta, joista 3 686 vastasi kyselyn loppuun saakka. Tarkempi menetelmäkuvaus on tutkimuksen yhteenvedossa.

Tutkimuksen yhteenvedon voit lukea täältä.

Osallistu SMOTOn suureen MP-kyselyyn ja kerro mielipiteesi suunnitteilla olevasta MP ajoneuvoverosta

Osallistu SMOTOn suureen MP-kyselyyn ja kerro mielipiteesi miten suunnitteilla oleva MP ajoneuvovero vaikuttaisi moottoripyöräilyysi. Osallistu kyselyyn osoitteessa:

https://fi.surveymonkey.com/r/Smoto_MP_kysely

Kyselyn alussa on osio taustatiedoille, joilla pyritään kartoittamaan moottoripyörien omistusta, ajomääriä, moottoripyöräilyn bisnesvaikutuksia ja harrastajien kirjoa. Motoristeina tiedämme, että joukossamme on hyvin monen alan ihmisiä ja julkisuudessa toisinaan esiintyvä mielikuva hyvätuloisista hupiajelijoista ei varmista ole kuin pieni osa harrastajakentästä.

MP ajoneuvoveroon, jota olemme tässä käyttäneet suunnitteilla olevan veron nimenä, voit kertoa mielipiteesi kyselyn loppupuolella. Voit ottaa kantaa siihen miten vero vaikuttaisi moottoripyörän omistukseen, käyttöön, elinkeinoelämään ja vakuutuksiin. Ja lopuksi voit tietysti kertoa mielipiteesi verosta.