Uutisarkisto

Lähetä SMOTOlle sähköpostia

Risuja, ruusuja, kysymyksiä, muuttuneet yhteystietosi ym – lähetä meille sähköpostia:

webmaster (ät) smoto.fi

Suomen Motoristit ry:n, SMOTOn kannanotto moottoripyörien katsastusta korvaaviksi toimenpiteiksi

SMOTO_logo Pic

EU antoi Suomelle määräaikaisen vapautuksen moottoripyörien katsastuspakosta. Meidän on vuosien 2017-2022 välisenä siirtymäaikana pystyttävä osoittamaan, että meillä on moottoripyöräilyn turvallisuutta parantava toimenpidesuunnitelma. Sen avulla osoitamme, miten aiomme parantaa moottoripyöräilyn turvallisuutta. Seuraavina vuosina meidän on pystyttävä tilastollisesti todistamaan, että toimet ovat tehonneet.

Suomessa tekninen vika aiheuttaa vain noin prosentin moottoripyöräonnettomuuksista. Tällöin on vastoin hallituksen normien purkutavoitteita alkaa rankaista koko moottoripyöräilyalaa katsastuspakolla. Tämä vain siksi, että tilastoilla voitaisiin osoittaa ”yhden toimenpiteen vaikutuksesta saatu muutos”. Samaan aikaan vapaaehtoisella toiminnalla edetään joka tapauksessa useilla sektoreilla. Katsastuspakon ainoat hyötyjät olisivat ulkomaiset katsastusyritykset.

SMOTO, Trafi ja Liikennevirasto sekä muut liikenteen kehittämiseksi toimivat organisaatiot eivät usko siihen, että moottoripyörien katsastuksella saataisiin aikaan merkittävää hyötyä. Sen sijaan kaikki jakavat näkemyksen, että katsastuksen korvaavien keinojen tulee olla kattavia ja että niiden avulla päästään parempiin tuloksiin kustannustehokkaammin kuin katsastamalla.

Moottoripyöräilijä on tasa-arvoinen tielläliikkuja

SMOTOn mielestä lähtökohtana moottoripyöräilijöiden turvallisuuden parantamiselle on se, että moottoripyöräilijällä pitää olla samat oikeudet ja kohtelu kuin muillakin tielläliikkumismuodoilla. Moottoripyörä on osa suomalaista, eurooppalaista ja globaalia liikennejärjestelmää siinä missä muutkin ajoneuvot.

Toinen lähtökohta on, että päätöksentekijöiden pitää tietää enemmän moottoripyöräonnettomuuksien syistä ja niihin johtaneista tekijöistä; miksi ja missä olosuhteissa mikäkin onnettomuus on tapahtunut, jotta voimme kehittää toimenpiteitä, joilla niitä voi välttää.

Suurin yksittäinen moottoripyöräonnettomuuksien tyyppi on yksittäisonnettomuus, joten siinä mielessä niitä on hankala ja vaikea välttää. Moottoripyörien katsastus ei tuo niihin apua, sillä se ei vaikuta itse ajotapahtumaan. Siihen vaikuttavat asiat muodostuvat aina tilannekohtaisista tekijöistä.

Katsastus ei tuo mitään lisää turvallisuuteen

SMOTOn kanta on, että moottoripyörien katsastus olisi väistämättä pintapuolista tarkastelua. Suomessa ei ole esimerkiksi olemassa moottoripyörien jarruille sopivia testilaitteita, eikä sellaista löydy myöskään tien päällä käytettäväksi. Jarrut pitäisi testata ajamalla tien päällä katsastusta tehtäessä, mikä sisältää suuria riskejä. Katsastushenkilöt eivät todennäköisesti halua tuota riskiä ottaa. Katsastushenkilöillä tulee myös olla moottoripyörän ajo-oikeus: mistä saadaan riittävästi A-kortin omaavia katsastajia? Lisäksi heillä on oltava tarvittava ajotaito tehokkaisiin jarrutuksiin kaikilla moottoripyörätyypeillä ml. omavalmisteet.

Yhteenvetona: On samantekevää, tehdäänkö katsastus konttorilla vai tien päällä. Silmämääräinen moottoripyöräkatsastus ei sisällä mitään sellaista mitä ajoneuvostaan huolehtiva kuljettaja itse ei tarkastaisi tai mitä hänen pitäisi tarkastaa.

Se, mitä katsastuksissa voitaisiin hetkellisesti valvoa, on melu. Tien päällä tehtävä valvonta olisi yllättävää ja pelotteen vuoksi tehokkaampaa kuin katsastuskonttorilla kerran kahdessa-kolmessa vuodessa tehtävä. Tässä on kuitenkin huolehdittava siitä, että tien päällä tehtävät melumittaukset ovat taustaäänien, sääolosuhteiden ja rakennetun ympäristön kannalta kaikissa tarkastuspisteissä identtiset. Muussa tapauksessa melumittaukset eivät ole tasapuolisia eivätkä hyväksyttäviä.

Katsastuksen kustannukset ongelma

Tienvarsikatsastusten isoin ongelma on kustannukset. Kuka maksaisi kulut ja miten rahat niihin kerättäisiin? Olisi erittäin epäoikeudenmukaista ja epätasa-arvoista, että satunnaisesti tien päällä katsastukseen valittu motoristi joutuisi maksamaan joka kerran katsastusmaksua. Lisäksi toimenpide vaatii lisää resursseja niin poliisilta kuin katsastusyrityksiltä.

EU vaatii alueellista kattavuutta katsastuksille, ja silloin puhumme jo isoista summista. Poliisilla ei ole tällaiseen lisätehtävään resursseja eikä rahoitusta. Katsastusyritykset eivät tee mitään ilmaiseksi, joten yhtälö vaikuttaa mahdottomalta. Ainut mahdollisuus on, että sisäministeriön tai liikenne- ja viestintäministeriön momentille lisätään valvontaan resursseja. Tämä puolestaan on ristiriidassa nykyisen valtionhallinnon taloudenpidon kanssa.

Moottoripyörien katsastusta on väitetty liikenneturvallisuutta parantavaksi. Väitteen takana ovat pääasiassa eurooppalaiset katsastusyritykset, jotka ovat menestyksekkäästi lobanneet aihetta EU:ssa. Katsastuksesta tehty suomalainen hyöty- ja kustannusanalyysi osoittaa, että katsastuksella mahdollisesti saavutettava liikenneturvallisuuden parantuminen olisi kyseenalaista ja hyöty kustannusten suhteen kestämätön ja alle kaikkien kriteerien.

Analyysin teossa on käytetty useita liikenneturvallisuustutkimuksia ja tilastoja. Näiden perusteella on havaittu, että tekninen riskitekijä on ollut osallisena 3-5 % onnettomuuksista ja välittömänä syynä alle 1 % onnettomuuksista.

Koko katsastuksen liikenneturvallisuutta parantava vaikutus on paradoksi, ainakin hyöty-kustannusmielessä.

Muut keinot parantavat turvallisuutta tehokkaammin

SMOTOn käsitys on, että moottoripyörien määräaikaiskatsastuksen hyöty Suomessa olisi kustannuksiinsa nähden mitätön. SMOTO toteaa, että muilla liikenneturvallisuutta parantavilla toimilla saataisiin paljon parempia tuloksia. Mm. vapaaehtoisen kuljettajakoulutuksen kehittäminen ja sitä kautta kuljettajien osaamiseen ja asenteisiin vaikuttaminen olisi eräs tehokas keino.

Yksi keino on moottoripyöräilijöille tapahtuneiden onnettomuuksien nykyistä laajempi ja tarkempi analysointi.

Tällä hetkellä tutkitaan hyvin kuolemaan johtaneet moottoripyöräonnettomuudet. Onneksi niitä on vähän, vain noin 20 vuodessa. Niistä ei kuitenkaan saada tilastollisesti merkitsevää tietoa. Vasta viime vuodesta lähtien on alettu tilastoida erikseen vakaviin loukkaantumisiin johtavia onnettomuuksia, joten jatkossa toivottavasti tietoa on tarjolla enemmän.

Liikennevirasto ehdottaa, että kaikki moottoripyöräonnettomuudet tutkittaisiin. Listalla on silloin noin 20 kuolemaan johtanutta onnettomuutta, 450 vakavampaa loukkaantumista sekä tuhansia pienempiä onnettomuuksia, joissa moottoripyörä on ollut osallisena. Mitä enemmän onnettomuuksia tutkitaan, ja selvitetään perusteellisesti mitä ja miksi on tapahtunut, sitä paremmin pystytään kehittämään toimia, jotka kohdistuvat ennaltaehkäisevästi juuri kyseisen tyyppisiin onnettomuuksiin.

Tietoon perustuva toiminta on todennäköisesti myös kustannustehokas tapa vauhdittaa ennaltaehkäiseviä toimia. Jo aiemminkin on nähty, että kun selvitetään paremmin moottoripyöräonnettomuuksien taustoja, on myös paremmat mahdollisuudet suunnitella toimenpiteitä turvallisuuden parantamiseksi.

Kuljettajakoulutus ja muut keinot

Tätä voisi olla esimerkiksi analysointiyhteenvetojen perusteella tehty kuljettajakoulutus niin ajo-oikeuteen tähtäävässä opetuksessa kuin vapaaehtoisessa motoristikoulutuksessa. SMOTO on aloittanut yhdessä tärkeimpien vapaaehtoista motoristikoulutusta antavien organisaatioiden kuten Suomen Moottoripyöräkouluttajat ry – SMOK, Motorg ry (joka vastaa moottoripyora.org -sivustosta), Moottoripyöräkerho 69 ry – MP69 ja lukuisten kokeneiden ja palkittujen moottoripyöräkouluttajien kanssa moottoripyöräkouluttajien koulutuksen uudelleen määrittelyn. Tavoitteena on luoda moottoripyöräkouluttajien koulutukseen ns. kouluttajapolku, jonka käyneillä kouluttajilla on aikaisempaa paremmat edellytykset, monipuolisemmat taidot ja testeillä todennettu osaaminen antaa kulloisillekin oppilaalleen parasta mahdollista ja oppilaan taitotason ja omaksumiskyvyn mukaista koulutusta.

Lisäksi moottoripyörät pitäisi ottaa huomioon tasavertaisina liikennejärjestelmiä suunniteltaessa, mikä mahdollistaisi turvallisemman liikkumisen. Voitaisiin esimerkiksi ryhtyä rakentamaan moottoripyöräystävällisiä teitä. Niissä rakenteelliset ratkaisut on toteutettu siten, etteivät ne vaaranna motoristin turvallisuutta. Se tarkoittaisi reuna- ja keskikaiteiden rakentamista motoristeja vaarantamattomalla tavalla sekä tien luiskien jyrkkyyden sovittamista motoristien mukaan.

Teiden kaarteet pitäisi rakentaa siten, ettei kaarresäde pienene kesken kaarteen, ja esimerkiksi teiden pylväät yms pitäisi suunnitella siten, etteivät ne aiheuta vaaraa motoristille.

Näillä toimilla SMOTO uskoo päästävän parempiin tuloksiin moottoripyöräilyn turvallisuuden parantamisessa kuin niiden määräaikaisella katsastuksella, jolla ei vastaavaa vaikutusta saada aikaan.