Mitä tehty?

Tärkeän osan motoristien edunvalvonnasta muodostaa laki-, direktiivi- ja asetusmuutosten sisältöön vaikuttaminen, jota SMOTO tekee aktiivisesti, sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Pitkäjänteinen ja aloitteellinen mukanaolo päätöksenteon eri vaiheissa, antaa paremmat mahdollisuudet vaikuttaa niiden sisältöön.

Tuloksellinen edunvalvontatyö vaatii reaktiivista ja proaktiivista toimintatapaaEri hankkeita on seurattava aktiivisesti ja niihin tulee reagoida joka kerta, sekä yhteiskunnallisten ja kansainvälisten vaikuttamiskanavien – yhteistyöverkkojen kautta.

SMOTO on mukana Federation of European Motorcyclists Associationsin (FEMA) toiminnassa yhtenä sen jäsenjärjestönä, jossa SMOTOn rooli on merkittävä.

SMOTO tukee ja kannustaa motoristien vapaaehtoisen ajokoulutusjärjestelmän kehittämistä. Jäsenkerhot järjestävät runsaasti erilaisia ennakoivan ajon kursseja ja ajotaidon sekä liikennesilmän kehittämiseen tähtääviä koulutustilaisuuksia. Vapaaehtoisten koulutusten tavoitteena on parantaa motoristien liikenneturvallisuutta.

SMOTO edustaa suomalaisen moottoripyöräilyn kaikkia osa-alueita, pois lukien moottoriurheilu joka on Suomen Moottoriliiton (SML) aluetta.

Edunvalvontatyössä esillä olevia / olleita asioita

 • Linja-autokaistojen käytön salliminen moottoripyörille
 • Seitsemäs Motoparlamentti, pääteemana älyliikenteeseen liittyvän toiminnan suuntaaminen
 • Valtatie 19 Alahärmän kohdalle tärinäraidan sijaan jyrsitty tien pituussuuntainen ura
 • Mobility Test jolla havainnollistettiin se, että miten moottoripyörä soveltuu erinomaisesti sujuvaan kaupunkiliikkumiseen
 • Päästötutkimus TKL:n kanssa joka osoittaa, että uusi moottoripyörä on vähäpäästöinen valinta kaupunkiliikkumiseen joka samalla vähentää ruuhkia ja helpottaa pysäköintiongelmaa.
 • Hallituksen syksyllä 2016 esittämä moottoripyörävero saatiin estettyä
 • Moottoripyörä osana liikennejärjestelmää -projekti, jolla parannetaan motoristien liikenneturvallisuutta, saadaan mp osaksi liikennejärjestelmää, parannetaan motoristien yleistä edunvalvontaa, parannetaan vapaaehtoisen ajokoulutuksen tavoitettavuutta ja laatua sekä kehitetään katsastuksen korvaavia liikenneturvallisuutta parantavia toimia
 • On saatu parlamentaarisen työryhmän väliraporttiin maininta 2-pyöräisten strategian aloittamisesta
 • Kuudes Motoparlamentti: Vaikeitten aiheitten käsittelyä rakentavassa hengessä; moottoripyöriä osana liikennejärjestelmää, aiotun mp-ajoneuvoveron vaikutuksia sekä kouluttajakoulutuksen ja vapaaehtoisen ajotaitokouluttamisen kehittämistä
 • Viides Motoparlamentti, tuloksekasta keskustelua ja parannusehdotuksia motoristien turvallisuuden kehittämiseksi. Pääteemana motoristien turvallisuus ja sen parantaminen jaettuna kolmeen moottoripyöräilyä koskettavaan aihealueeseen: asenteet ja niiden vaikutus liikenteessä, näkyminen ja huomatuksi tuleminen, oikea vertailukelpoinen tutkimustieto päätöksenteon tueksi
 • RIDERSCAN -projekti, joka kokosi yhteen eurooppalaisen tiedon moottoripyöräilyn turvallisuudesta, tunnisti toimenpidetarpeet ja muodosti eurooppalaisen tiedonjakoverkoston yli rajojen.
 • Selvittää kustannustehokkaat keinot edistää ja kehittää motoristien liikenneturvallisuutta, kuljettajakoulutusta, vapaaehtoista lisäkoulutusta, tiedonsaantia, kampanjointia ja liikennekäyttäytymistä
 • MP-kouluttajakoulutuksen kehittäminen ja vaikuttavuustutkimukset
 • Moottoripyöräilyn edistäminen kulkumuotona.
 • Moottoripyörien huomioiminen tieliikenneratkaisuissa ja vaihtoehtoisten tieliikenneratkaisujen kartoittaminen, liikenteen ja liikenneympäristön kehittäminen ja tuotekehitys
 • Ajokorttidirektiivi uudistus palvelisi ajokorttien ajajia ja opetusluvalla opettamisen mahdollistamisen paremmin tarpeita vastaavaksi
 • Yksilöllisesti valmistettujen moottoripyörien sarjavalmisteisten ja niistä muunneltujen osien käytön salliminen yksilöllisesti valmistetussa moottoripyörässä mahdolliseksi
 • Vaikuttaminen, ettei henkilökohtaisten suojavarusteiden (Personal Protection Equipment, PPE) tekeillä olevaa standardia oteta Suomessa pakottavaksi säädökseksi.
 • Moottoripyöräilyyn kohdennetun turvallisuusvision ja – tavoitteiden tekemisen aloittaminen yhdessä alan avaintoimijoiden kanssa.
 • Liikenteen White Paperin jalkauttaminen ja ulottaminen moottoripyöräilyyn soveltuvin ja tarkoituksen mukaisin osin tukien turvallisuusvisiota ja -tavoitteita.
 • Mukana älykkään liikenteen kehittämisessä
 • Vaikuttamassa, ettei moottoripyöräilyyn kohdisteta uusia säädöksiä tai poikkeuskohtelua, vaan säädösten purku kohdennetaan koskemaan myös moottoripyöräilyä.
 • 3D-tiemerkintäkokeilut Savossa ja Uudenmaan alueella
 • MP-määräaikaiskatsastus estetty useana eri vuotena. Asia ollut esillä esim. 1998, 2007, 2014. Direktiivin mukaan EU alueella on tarkastelujakso vuosina 2017-2022. EU tekee asiasta päätöksiä vuonna 2022
 • Kehitetään moottoripyöräonnettomuuksien tilastointia ja niihin liittyvän tiedonkeräämistä sekä tilastoinnin muuttaminen EU-vertailukelpoiseksi
 • Selvittään motoristien tyypillisten onnettomuuksien tarkemmat tiedot, sekä kehitetään näiden tietojen perusteella keinoja edistää motoristien turvallisuutta ja välttämään tyypillisimmät henkilövahinkoihin johtavat onnettomuudet
 • Moottoripyörien verotuksen keventäminen /poistaminen
 • MP-vakuutusten saaminen paremmin harrastajien tarpeita vastaaviksi
 • Tiekohtaisten MP-ajokieltojen vastustaminen
 • Asiantuntijana toimiminen viranomaisten moottoripyöriä koskevissa julkishallinnollisissa hankkeissa
 • Kotimainen edunvalvonta ammattimaiseksi ja paremmin kaikkia motoristeja palvelevaksi
 • Moottoripyörien valmistaminen piensarjoina ja yksittäiskappaleina ilman tyyppihyväksyntää mahdolliseksi
 • Moottoripyörät rajattu romuajoneuvolain ulkopuolelle
 • Mahdollisuus sekä seisonta-ajattomiin että seisonta-ajallisiin vakuutuksiin
 • MP:n osille ei mallisuojaa, tarvikeosien valmistaminen edelleen mahdollista
 • EU:ssa esitetyt ns. ”anti-tampering” -määräykset moottoripyörille saatiin torjuttua
 • Moottoripyöriin sallitaan yli 100 hv teho
 • Moottoripyörissä saa edelleen käyttää muita kuin rekisteriotteeseen merkittyjä renkaita
 • Pakoputkiston saa vaihtaa
 • Moottoripyörää saa muunnella tai korjata itse
 • Moottoripyörillä ei ole vuotuista käyttömaksua
 • Veronalennus myös moottoripyöriin 2003 – ei pelkästään autoihin
 • Museoikäisten moottoripyörien veroprosentti on alennettu 8 %:iin
 • Yli 25-vuotiaiden pyörien verotusta saatiin merkittävästi kevennettyä
 • Museoikäisten moottoripyörien renkaita saa edelleen valmistaa ja myydä EU:n alueella