Suomi ei ole ottamassa käyttöön moottoripyörien määräaikaiskatsastusta

Julkisuudessa on ollut viime aikoina keskustelua moottoripyörien määräaikaiskatsastuksesta. On myös esiintynyt arvioita siitä, että moottoripyörien määräaikaiskatsastus otettaisiin käyttöön Suomessa EU:n katsastusdirektiivin mukaisesti vuoden 2022 alussa tai vuonna 2023.

SMOTO kysyi liikenne- ja viestintäministeriöltä kolme kysymystä aiheeseen liittyen:

  1. Onko Suomi ottamassa käyttöön määräaikaiskatsastuksen moottoripyörille direktiivin mainitsemana päivänä 1.1.2022, julkisuudessa mainittuna 1.1.2023 tai myöhemmin, vai aikooko se jatkaa nykyistä käytäntöä?
  2. Onko Suomi ottanut käyttöön direktiivin tarkoittamia "tehokkaita vaihtoehtoisia liikenneturvallisuustoimenpiteitä". Jos on, mitä toimenpiteitä?
  3. Millä tavalla ja mitä Suomi on raportoinut komissiolle näistä vaihtoehtoisia liikenneturvallisuustoimenpiteistä, ts. direktiivin "poikkeuksista"?

Liikenne- ja viestintäministeriö on vastauksessaan SMOTOlle 31.8.2021 todennut:

  1. Suomi ei ole ottamassa käyttöön katsastusta kyseessä oleville ajoneuvoille, eli Suomi jatkaa nykyistä käytäntöä.
  2. Suomi on ottanut käyttöön vaihtoehtoisia tehokkaita liikenneturvallisuustoimenpiteitä. Liikenne- ja viestintäministeriöstä on toimitettu komissiolle vastaus maaliskuussa 2019 (liitteenä), jossa on eritelty näitä vaihtoehtoisia toimenpiteitä. Toimenpiteinä tässä vastauksessa mainittiin muun muassa a) infrastruktuurin parantaminen, b) ajokorttilain uudistus sekä c) mopo- ja moottoripyörästrategia 2025. Lisäksi mopojen ja moottoripyörien turvallisuutta on käsitelty parhaillaan valmisteilla olevassa Liikenneturvallisuusstrategiassa.
  3. Edellä selostetun mukaisesti liikenne- ja viestintäministeriöstä on toimitettu komissiolle vastaus maaliskuussa 2019, jossa on eritelty vaihtoehtoisia toimenpiteitä.

Liikenne- ja viestintäministeriö toteaa lisäksi:

Nykyisen käytännön jatkamista Suomessa puoltaa esimerkiksi se, että moottoripyörä kausi on melko lyhyt, eikä moottoripyöriä/mopoja käytetä yhtä paljon liikenteessä kuin esimerkiksi Etelä-Euroopassa.

SMOTO kiittää liikenne- ja viestintäministeriön tieto-osaston automaatioyksikköä selkeistä vastauksista. Jos määräaikaiskatsastus joskus tulee moottoripyörille, se tulee EU:n katsastusdirektiivin myötä. Suomen kanta on SMOTOn mielestä perusteltu ja järkevä.

Suomen ajoneuvolaissa ei ole säädetty moottoripyörien määräaikaiskatsastuksesta.

EU:n katsastusdirektiivi 2014/45/EU sisältää määräyksiä moottoripyörien katsastuksesta. Sen soveltamisala-kohdassa mainitaan:

  1. Tätä direktiiviä sovelletaan ajoneuvoihin, joiden rakenteellinen nopeus on yli 25 km/h ja jotka kuuluvat seuraaviin direktiivissä 2002/24/EY, direktiivissä 2003/37/EY ja direktiivissä 2007/46/EY tarkoitettuihin luokkiin:
  2. - 1 päivästä tammikuuta 2022 alkaen kaksi- tai kolmipyöräiset ajoneuvot – ajoneuvoluokat L3e, L4e, L5e ja L7e, joissa moottorin sylinteritilavuus on yli 125 cm3
  1. Jäsenvaltiot voivat vapauttaa seuraavat niiden alueella rekisteröidyt ajoneuvot tämän direktiivin soveltamisesta:
  2. - L3e-, L4e-, L5e- ja L7e-luokan ajoneuvot, joiden moottorin sylinteritilavuus on yli 125 cm3, kun jäsenvaltio on ottanut käyttöön kaksi- tai kolmipyöräisiä ajoneuvoja koskevia tehokkaita vaihtoehtoisia liikenneturvallisuustoimenpiteitä, ottaen erityisesti huomioon asiaan liittyvät liikenneturvallisuustilastot viimeisten viiden vuoden ajalta. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle näistä poikkeuksista.

Suomi ei ole ottanut käyttöön katsastusta L3e-luokan ajoneuvoille, joita ovat moottoripyörät. Näin ollen Suomi on käyttänyt katsastusdirektiivin mahdollisuutta vapauttaa moottoripyörät määräaikaiskatsastusvelvollisuudesta. Tähän poikkeukseen sisältyy velvollisuus seurata liikenneturvallisuutta ja ilmoittaa komissiolle näistä poikkeuksista (vaihtoehtoiset toimenpiteet).