Lopulta ratkaisu EU:n liikennevakuutusdirektiiviin

EU parlamentti hyväksyi 21.10.2021 äänestyksessään muutokset EU:n liikennevakuutusdirektiiviin. Parlamentin hyväksymä teksti löytyy:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0035-AM-061-061_EN.pdf

Esitys menee vielä Eurooppa-neuvoston käsittelyyn, jonka pitäisi olla muodollisuus. Kun komissio julkaisee direktiivin, jäsenmailla on 2 vuotta aikaa siirtää muutokset lainsäädäntöön.

EU:n itse aiheuttama epävarmuus direktiivin soveltamisessa

EU:n Motor Insurance Directive 2009/103/EY (MID) on direktiivi ”moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavasta vakuutuksesta ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattamisesta”. Käytännössä direktiivi koskee pakollista liikennevakuutusta ja se on pantu Suomessa täytäntöön liikennevakuutuslaissa. Direktiivi tuli voimaan 2009.

Direktiivi on ollut EU:n toimielinten käsittelyssä vuodesta 2018 alkaen. Epävarmuus direktiivin soveltamisesta on alkanut jo vuonna 2014 ja vaikuttanut mm. siihen, miten vakuutusyhtiöt tulkitsevat liikennevakuutuksen tarpeen käytettäessä ajoneuvoa suljetulla alueella.

Direktiivin soveltamisala on ollut epäselvä sen jälkeen, kun EU tuomioistuin antoi v. 2014 ratkaisunsa nk. Vnuk-tapauksessa (Vnuk C-162/13). Kyseessä oli slovenialainen maanviljelijä, joka loukkaantui traktorin peruuttaessa ja osuttua tikkaisiin, joilla hän oli työskentelemässä. Ratkaisussaan tuomioistuin tulkitsi MID-direktiiviä sovellettavan myös traktoriin tiealueen ulkopuolella. Vnuk-tuomion jälkeen EU tuomioistuimelta on tullut pari muutakin direktiivin soveltamisalaa koskevaa ratkaisua, jotka ovet entisestään hämmentäneet asiaa.

EU komissio antoi 2018 ehdotuksen MID-direktiivin muuttamisesta. Komission ehdotuksessa oli laajennettu direktiivin soveltamisalaa tuomioistuimen Vnuk-ratkaisun mukaisesti. Liikennevakuutus olisi sen mukaan pakollinen myös suljetulla alueella ja moottoriurheilussa, eikä sillä olisi merkitystä käytetäänkö ajoneuvoa liikenteessä vaiko ei ja liikkuuko se vai ei vahingon sattuessa. Myös kevyet sähkökäyttöiset ajoneuvot olisivat tulleet direktiivin piiriin.

Komission esityksestä älähtivät erityisesti moottoriurheilupiirit. Liikennevakuutuspakko olisi nostanut vakuutusmaksut pilviin ja tehnyt moottoriurheilusta EU-alueella käytännössä mahdotonta. FIA ja FIM lobbasivat aiheesta voimakkaasti.

EU parlamentti otti nämä näkemykset huomioon ja alkoi työstää esitystä. Muutoksia hierottiin pitkään ja sopuun päästiin kesällä 2021 parlamentin ja Eurooppa-neuvoston neuvotteluiden tuloksena.

Mitä uutta parlamentin esityksessä on?

Käytännössä iso muutos komission alkuperäiseen esitykseen verrattuna on se, että direktiivi ei koskisi kilpailukäyttöön tarkoitettuja ajoneuvoja, joita käytetään rajoitetulla ja rajatulla alueella, jonne yleisö ja muu liikenne ei pääse. Jäsenmaat voisivat myös päättää liikennevakuutuksen tarpeesta ajoneuvoille, joita käytetään suljetulla alueella tai joita ei ole tarkoitettu tieliikenteeseen. Kevyet sähkökäyttöiset ajoneuvot olisivat myös direktiivin ulkopuolella. Esityksessä on joitakin parannuksia vakuutushistorian siirtämiseksi maiden välillä ja vakuutusyhtiön konkurssin varalle.

Miten tämä vaikuttaa moottoripyöräilyyn Suomessa?

Direktiivin vaikutukset näkyvät Suomessa vasta, kun ne on siirretty liikennevakuutuslakiin, johon ei välttämättä edes tarvita muutoksia. Tavalliseen liikennekäyttöön tarkoitetun moottoripyörän omistajaan muutokset tuskin vaikuttavat. Suurin kysymys Suomessa on ollut kilpailu- ja harjoituskäyttöön tarkoitetut nk. punakilpiset moottoripyörät, joiden vakuuttaminen on ollut melkoista rulettia ja pääosin kallista sellaista. Tulkinta siitä, mikä katsotaan suljetuksi alueeksi, missä ei vaadita liikennevakuutusta, on hiertänyt harrastajien ja vakuutusyhtiöiden välillä.

On huomioitava, että direktiivi esittää minimivaatimukset, joista jäsenmaat voivat poiketa tiukempaan (= parempi vakuutusturva) suuntaan. Esityksessä on mainittu poikkeuksena moottoriurheilutapahtumat ja aktiviteetit sisältäen kilpailut, harjoittelu, testaus ja näytökset rajoitetulla ja rajatulla alueella. Näissä vaaditaan joka tapauksessa kolmansien osapuolten vastuuvakuutus, jonka kattavuus on oltava samaa tasoa kuin liikennevakuutuksen.

Arvioita tulevasta

Vakuutusyhtiöiden tulkinta suljetusta alueesta saanee täsmennystä esityksen määritelmästä ”rajoitettu ja rajattu”, mutta sen vaikutus jää nähtäväksi. Arvelemme, että Suomessa ei muutoin aleta merkittävästi muuttamaan liikennevakuutuslakia ellei direktiivin minimivaatimuksista jokin osa näin edellytä. Vaatimus direktiivin piiristä pois jäävien, suljetulla alueella käytettävien, ajoneuvojen vakuutusturvan kattavuudesta on mahdollista täyttää vaatimalla niille liikennevakuutus ja on hyvin mahdollista, että liikennevakuutuslain nykyinen tulkinta jää voimaan.

Artikkelikuva: Fred MARVAUX, © European Union 2021 – Source : EP