Moottoripyörien katsastus, taas..

Viime päivinä EU:ssa on jälleen keskusteltu moottoripyörien katsastuksesta. Mistä on tällä kertaa kysymys?

25.1.2021 Euroopan parlamentin liikennevaliokunnan (TRAN) kokous käsitteli raporttia “Implementation report on the road safety aspects of the Roadworthiness Package

Raportti on arviointi siitä, miten EU:n 2014 säädetty liikennekelpoisuuspaketti ”Roadworthiness Package” on otettu jäsenvaltioissa käyttöön. Direktiivi 2014/45/EU on katsastusdirektiivi ja osa liikennekelpoisuuspakettia. Raportissa ei mainita selviä suosituksia moottoripyörien katsastuksesta. Raportin käsittelyssä parlamentin liikennevaliokunnan TRAN:n jäsenet ovat halunneet siihen pakollista moottoripyörien katsastusta koskevia lisäyksiä. TRAN äänestää lisäyksistä helmi-maalikuun aikana, jonka jälkeen raportista muodostuu TRAN:n kanta. Raportti menee sen jälkeen koko parlamentin käsittelyyn, joka muodostaa siitä kantansa.

EU:n katsastusdirektiivi

EU:n katsastusdirektiivi löytyy suomeksi:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0045&from=fi

Katsastusdirektiivi tuli voimaan 20.5.2017 ja sitä alettiin soveltaa vuosi myöhemmin. Moottoripyörien (L3e) osalta velvoitteet astuvat voimaan 1.1.2022. Direktiivissä on pykälä, jonka perusteella Suomessakaan ei ole kansallisesti säädetty moottoripyörille katsastusta:

Jäsenvaltiot voivat vapauttaa seuraavat niiden alueella rekisteröidyt ajoneuvot tämän direktiivin soveltamisesta:

L3e-, L4e-, L5e- ja L7e-luokan ajoneuvot, joiden moottorin sylinteritilavuus on yli 125 cm3, kun jäsenvaltio on ottanut käyttöön kaksi- tai kolmipyöräisiä ajoneuvoja koskevia tehokkaita vaihtoehtoisia liikenneturvallisuustoimenpiteitä, ottaen erityisesti huomioon asiaan liittyvät liikenneturvallisuustilastot viimeisten viiden vuoden ajalta. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle näistä poikkeuksista.

Direktiivissä on myös annettu Euroopan komissiolle seuraavat tehtävät:

  1. Komissio antaa viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2020 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän direktiivin täytäntöönpanosta ja vaikutuksista.
  2. Komissio antaa viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2019 Euroopan parlamentille ja neuvostolle riippumattomiin tutkimuksiin perustuvan kertomuksen kevyiden perävaunujen sekä kaksi- tai kolmipyöräisten ajoneuvojen tämän direktiivin soveltamisalaan sisällyttämisen tehokkuudesta.

Komission kertomus ja tutkimus

Kohdan 1 komission kertomus on julkaistu 11.11.2020

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaiskatsastuksista sekä direktiivin 2009/40/EY kumoamisesta annetun direktiivin 2014/45/EU täytäntöönpanosta

Kohdan 2 tutkimus on julkaistu helmikuussa 2019.

Study on the inclusion of light trailers and two- or three-wheel vehicles in the scope of the periodic roadworthiness testing

Tutkimus on niin hämmentävä yhdistelmä tilastollisia menetelmiä ja vääriä johtopäätöksiä, että teimme siitä oman artikkelinsa:

Katsastajien etujärjestö tutkimassa katsastuksen hyötyjä EU:lle

Miksi keskustelu Euroopan parlamentissa on suomalaiselle motoristille tärkeää?

Parlamentin kannalla on hyvin merkittävä rooli, kun katsastusdirektiiviä seuraavan kerran päivitetään. Jos parlamentti suosittaa moottoripyörille pakollista katsastusta, se todennäköisesti päätyy seuraavaan katsastusdirektiivin päivitykseen. Milloin se voisi olla tulossa, emme osaa sanoa. Tiedämme kuitenkin sen, että lobbaus katsastuslaitosten puolelta on kovaa ja sen osoittavat em. tutkimus ja asiassa käytetyt puheenvuorot.

Mitä on tehtävissä?

Tällä hetkellä paras keino on jakaa objektiivista tietoa Euroopan parlamentin jäsenille ja erityisesti TRAN:n jäsenille, jotta luovuttaisiin niistä raportin lisäyksistä, jotka vaativat moottoripyörien pakollista katsastamista. Seuraavassa vaiheessa asian käsittely siirtyy koko parlamentin täysistuntoon.

SMOTO on lähettänyt Euroopan parlamentin suomalaisille jäsenille ao. kirjeen, jossa on esitetty katsastuksen vaikutus moottoripyöräilijöiden liikenneturvallisuuteen puolueettomien tutkimusten perusteella.

Arvoisa Euroopan parlamentin jäsen,

Suomen Motoristit ry (SMOTO) edustaa suomalaisia moottoripyöräilijöitä. Moottoripyöräilyn asiantuntijaorganisaationa olemme tiiviisti mukana liikenneturvallisuusasioissa. Parlamentin liikennevaliokunta on viime päivinä keskustellut raportista “Implementation report on the road safety aspects of the Roadworthiness Package” ja sen toimenpiteistä. Keskusteluissa on vaadittu moottoripyörien sisällyttämistä määräaikaistarkastuksia koskevaan direktiiviin (2014/45 / EU), ts. moottoripyörien pakollista katsastusta.

Katsastuksen vaikutuksista liikenneturvallisuuteen on kiistelty ja aihetta on myös tieteellisesti tutkittu. Vastaava keskustelu käytiin nykyisen katsastusdirektiivin laadinnassa. Liitteenä on yhteenvetomme useista tutkimuksista, joissa on tutkittu katsastuksen ja teknisten vikojen vaikutuksia liikenneturvallisuuteen. Yhteenvetona todetaan, että katsastuksella voidaan enimmillään vaikuttaa alle 1 %:iin liikenneonnettomuuksista. Tämä on osuus, jossa ajoneuvon teknisellä vialla on ollut päärooli onnettomuuteen vaikuttavana syynä. Katsastuksella on siis vain pieni potentiaali liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Moottoripyörien onnettomuuksiin liittyvät yleisimmät tekniset viat ovat renkaiden kulutuspinta ja rengaspaineet. Voidaan arvioida, että näiden löytyminen katsastuksessa ei ole sataprosenttista, jolloin katsastuksen hyöty jää hyvin pieneksi. On jopa tutkimuksia, joissa katsastuksesta ei ole todettu olevan hyötyä liikenneturvallisuuden kannalta.

Kun katsoo esim. Suomen, Ruotsin ja muun Skandinavian moottoripyöräilijöiden onnettomuustilastoja, voi todeta, että riski joutua onnettomuuteen on Suomessa oleellisesti pienempi kuin muissa maissa, erityisesti Ruotsiin verrattuna, jossa on katsastus moottoripyörille. Katsastus ei siis yksittäisenä toimena paranna liikenneturvallisuutta niin, että se näkyisi onnettomuustilastoissa.

Suomessa ei ole pakollista katsastusta moottoripyörille. Nykyisen katsastusdirektiivin mukaan yli 125 cm3 moottoripyörät voidaan jäsenvaltion päätöksellä vapauttaa katsastuksesta, kun jäsenvaltio on ottanut käyttöön kaksi- tai kolmipyöräisiä ajoneuvoja koskevia tehokkaita vaihtoehtoisia liikenneturvallisuustoimenpiteitä. Tämä on hyvin järkevä kirjaus ja periaate tulisi säilyttää. Katsastus ei ole ratkaisu moottoripyöräilijöiden liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Muilla toimenpiteillä, kuten ajokorttikoulutus, moottoripyöräilijöiden jatkokoulutus, asennekasvatus, moottoripyöräilijöiden huomioiminen infrastruktuurissa, moottoripyörien tekninen kehitys ja liikennevalvonta, olisi paljon suurempi merkitys moottoripyöräilijöiden liikenneturvallisuuden kehityksessä.

Moottoripyörien tekninen kunto on keskimäärin parempi kuin muilla ajoneuvoilla ja omistajat pitävät niistä huolta. Ruotsissa moottoripyörien katsastuksessa havaittujen vikojen määrä on n. 1/3-1/2 autojen vikojen määrästä. Vaikka katsastuksella olisi pieni (< 1 %) hyöty, on myös huomioitava sen kustannukset.

On harmillista, että EU:n rahoittama tutkimus ei aina ole kovin objektiivista, esimerkkinä “Study on the inclusion of light trailers and two- or three-wheel vehicles in the scope of the periodic roadworthiness testing”.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/366a32b6-34c2-11e9-8d04-01aa75ed71a1

Tutkimuksessa vedetään “mutkat suoriksi” johtopäätöksellä, että mopoilijoiden onnettomuuksien väheneminen Espanjassa 2007-2016 oli pelkästään katsastuksen ansiota ja että sama pätisi myös moottoripyörille. Todettakoon, että Suomessa vastavana aikana mopoilijoiden onnettomuudet vähenivät 55 %, ilman katsastusta. Liitteenä on arviomme tutkimuksesta.

Olemme huolissamme siitä, että “Study on the inclusion of light trailers and two- or three-wheel vehicles in the scope of the periodic roadworthiness testing” “tutkimuksen” kaltaista materiaalia ja sen kyseenalaisia johtopäätöksiä käytetään parlamentin valmistelutyössä. Kaiken EU:n julkaiseman tutkimuksen tulisi perustua hyvän tieteellisen tutkimuksen metodeihin ja objektiiviseen tulosten tulkintaan. Ko. tutkimuksen tekijöiden intressit ovat selkeästi jotain muuta.

Tarjoamme mielellään lisätietoa aiheesta.

Suomen Motoristit ry (SMOTO)